“Eén cao voor metaal
kan gewoon niet meer”

Diane Tuinebreijer, Directeur HR Wärtsila Nederland


‘Ik denk dat we de sector metaal & techniek redelijk conservatief kunnen noemen. En dan bedoel ik met name het hokjes denken in functieprofielen. Uiteraard zijn er kenniselementen in functies waar je niet om heen kunt, waar men in de basis over moet beschikken. Maar ik vind dat veel meer gekeken zou kunnen worden naar het lerend vermogen en de competenties van mensen. Niet om van techneuten schapen met vijf poten te maken, maar wel vanuit het besef dat bijvoorbeeld het doorgroeien naar een leidinggevende functie om andere competenties vraagt dan enkel goed technisch vakmanschap. Dat is echt belangrijk, zeker gezien de transitie waarin de sector zich bevindt’

‘We schuiven steeds meer naar co-creatie met klanten’, vertelt ze. ‘De markt zal nooit meer worden zoals voor de recente crisisjaren. De vraag is blijvend lager, maar vooral ook anders geworden. Bedrijven als het onze kunnen niet meer de markt voorschrijven zoals we dat in het verleden wel hebben gedaan. In plaats daarvan zien we dat technologie ervoor zorgt dat producent en klant steeds meer naar elkaar toegroeien. Wij kunnen bijvoorbeeld van afstand helpen om schepen te laten afmeren. Of onderwaterreparaties doen, waardoor een schip niet meer in een dok hoeft. Dat scheelt enorm veel tijd en kosten. Ook in het hele ontwikkelproces van schepen en energiecentrales wordt steeds meer over en weer meegedacht en mee ontwikkeld. Ik denk dat daar talloze kansen liggen, mits wij en onze klanten daarvoor openstaan. Wij vormen intern taskforces om specifieke klanten heen om vanuit alle denkbare disciplines de dienstverlening te optimaliseren.’

Deze hele transitie vindt plaats in een wereld die in nog bredere zin in beweging is. ‘Dat geldt zeker ook in mijn vakgebied’, aldus Tuinebreijer. ‘In een land als Nederland zie je dat medewerkers steeds meer waarde hechten aan de ‘purpose’ van het bedrijf. De ‘purpose’ van Wärtsilä is om duurzame samenlevingen mogelijk te maken door gebruik te maken van slimme technologieën. Hier keert de wal het schip: daar waar de scheepseigenaar zijn besluiten voornamelijk nam vanuit kostenoogpunt, zie je nu dat ook sociale aspecten een rol gaan spelen. Denk aan inclusiviteit en de bijdrage aan milieu en klimaatdoelen. Daarnaast wordt meer flexibiliteit in werken steeds belangrijker, zowel voor mannen als voor vrouwen. In Nederland wordt hard gewerkt binnen bepaalde tijden.

“We schuiven steeds meer naar
co-creatie met klanten”

Ik weet dat men dat in sommige andere landen bijvoorbeeld anders doet en daardoor min of meer “ongemerkt” een betere combinatie van taken realiseert in werk en privé. Soms lijkt het wel of parttime werken in Nederland voor velen noodzaak is, simpelweg vanwege de structuren die we hanteren in de manier waarop ons leven hier is ingericht. In sommige andere landen gaat men bijvoorbeeld soepeler om met werktijden en bestaat thuiswerken officieel niet, terwijl dat toch ook wel gebeurt. Dat is niet per sé beter, maar het zou kunnen helpen als wij Nederlanders bereid zouden zijn anders naar de plek van werk in ons leven te kijken. Zonder het op voorhand allemaal in reglementen te willen vangen. In dat kader lijkt het me ook goed om nog eens naar de dynamiek in de sector Metaal & techniek te kijken. De verschillen tussen de bedrijven die daar onderdeel van uitmaken worden alleen maar groter, en toch wordt geprobeerd dat allemaal in één cao te vangen. In mijn ogen is dat niet meer de meest geschikte vorm.’

Nieuwe marktomstandigheden en de snelle technologische ontwikkeling stellen nieuwe eisen aan mensen, ook binnen Wärtsilä. Tuinebreijer: ‘We moeten niet onderschatten hoe fundamenteel het werk aan het veranderen is. De impact daarvan vind ik best spannend. We vragen van mensen loyaliteit en betrokkenheid, in een beweging waarvan ze niet altijd de uitkomsten op voorhand kunnen overzien. Dat kan tamelijk bedreigend zijn. Vooruitlopend op dit inzicht hebben we in 2017 een project ‘Step Ahead’ gestart. Dit langlopende project heeft tot doel dat medewerkers het roer van hun eigen leven zo stevig mogelijk in eigen hand houden en mee –kunnen- bewegen met de veranderende wereld. Wij stimuleren mensen om te werken aan hun weerbaarheid en veerkracht. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze mee kunnen blijven doen. Wij proberen met scholing, maar ook in de ontwikkeling van cultuur de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden. Zeker in een bedrijf dat wereldwijd actief is, kom je onder meer op cultureel gebied belangrijke verschillen tegen Om maar een paar voorbeelden te noemen: een introverte Fin is heel anders dan een introverte Amerikaan en een Aziatische collega is niet gewend om feedback te geven, zeker niet richting een leidinggevende. Dus is er geen alomvattend programma waarmee we de ontwikkeling en mindset van mensen richting kunnen geven. Wat in het ene land goed werkt, is elders een absolute ‘no-go’. We proberen onder meer met programma’s als Step Ahead, maatwerk te bieden in de manier waarop mensen zich kunnen ontwikkelen.